Zásady ochrany osobních údajů

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky našich webových stránek www.bilyovcak.cz a dále našimi partnery, poptávajícími a klienty.

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které nabylo účinnosti 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Extrémně důležitá je pro nás také ochrana soukromí těch nejmladších. Z tohoto důvodu neukládáme ani nesbíráme informace o těch, o kterých víme, že jsou mladší 13 let.

4. Jen pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, že veškeré údaje, které nám sami poskytnete, jsou údaji pravdivými a aktuálními.

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat

1. Chovatelská stanice bílých švýcarských ovčáků s mezinárodně chráněným názvem „NIKTEL“ registrovaná  u Mezinárodní kynologické federace FCI pod č 820/18 (dále jen „Správce“), kontaktní e-mail: info@bilyovcak.cz, kontaktní telefon: +420 775 268 445, naše webové stránky: www.bilyovcak.cz.

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

1. Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním kontaktního formuláře na našich webových stránkách, poskytnutí údajů např. při poptávce po našich štěňatech, přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. zejména v souvislosti s rezervací, nákupem či pronájmem psa nebo feny z naší chovatelské stanice, nebo v souvislosti s krytím Vaší feny některým z našich krycích psů). Údaje nám můžete kromě kontaktního formuláře předávat také při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger, případně poptávky zadané skrze poptávkové formuláře na inzertních webech).

2. Zpracováváme také údaje, které sami zveřejníte na internetu a zejména na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, Google+).

3. Též používáme osobní informace k měření chování uživatelů na našem webu s použitím služeb 3. stran jako Google Analytics, Google Adwords apod. Tato data mohou být použita 3. stranou pro různé účely, např. umožnění Vašemu prohlížeči nabízet Vám personalizovaný obsah a reklamu na míru, apod.

4. Pokud souhlasíte s ukládáním Vašich údajů pro marketingové a komerční účely, klikněte, prosím, na tlačítko „Souhlasím“ v GDPR liště

5. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem.

6. Osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, příp. u podnikatelských subjektů i IČ, DIČ. Současně zpracováváme informace o Vašich psech, Vašem bydlení a zaměstnání, rodinném stavu, pohlaví, fotografie, na kterých jste zobrazeni, videozáznamy, na kterých jste zaznamenáni, a dále také informace o tom, jaké štěně jsme vám nabízeli, prodali, pronajali, nebo jaké jste poptávali a jaké krytí jsme uskutečnili nebo jste poptávali.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

1. Abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, telefonní číslo a e-mail.

2. Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být například příprava kupní smlouvy na štěně, smlouvy o krytí, aj.. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

3. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

1. Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ, údaje o psech s Vaší osobou spojené.

2. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

C. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

C1- Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely po dobu 10 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků v civilních i trestních řízeních. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

C2- Oprávněným zájmem může být též připomenutí blížících se termínů, např. uzávěrek, platebních povinností, a jiných důležitých akcí (typu jako např. svody, bonitace, výstavy, členské schůze, setkání odchovů chovatelské stanice, apod.).

C3- Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení, včetně např. vánočních, či narozeninových přání, budeme zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail.

D. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

1. Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb. Před tím, než nám Váš souhlas udělíte, budeme Vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

1. Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o spolupracující účetní/daňové poradce, externí právní zástupce a spolupracující advokátní kanceláře, dále veterinární lékaře, klub bílého ovčáka, poskytovatele IT a webhostingových služeb, cloudových služeb, jako např. Google Disk, Google Analytics, Google kalendář, poskytovatel e-mailu. Se zpracovateli máme uzavřené smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Jsou to pouze takové subjekty, které nám poskytují dostatečné záruky a garantují splnění požadavků na základě platných právních předpisů.

2. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění daňové, či veterinární kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Jak Vaše osobní údaje zabezpečujeme

1. Děláme celou řadu bezpečnostních opatření, která mají za cíl chránit Vaše osobní údaje.

2. Data v elektronické podobě jsou uložena v zabezpečených technických zařízeních, či datových centrech v České republice a data v tištěné podobě jsou fyzicky chráněna před neautorizovaným přístupem třetí osoby.

3. K ochraně elektronických dat používáme moderní technologie, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje, a realizujeme veškerá možná aktuálně známá opatření, abychom osobní údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích stran.

4. Veškerá bezpečnostní opatření z naší strany musí být nutně doplněna i odpovědným chováním z Vaší strany. Zejména tak, že budete dodržovat základní obecná bezpečnostní opatření.

5. Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

VII. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. Toto právo můžete využít zdarma pro první dotaz v daném kalendářním roce. Každý další dotaz v daném kalendářním roce bude zpoplatněn poplatkem 500 Kč za každou jednu žádost.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, nebo abychom doplnili neúplné osobní údaje.

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede). Přejete-li si vymazat Vaše osobní data, napište nám, prosím, e-mail a my Vaše data bez zbytečného odkladu vymažeme. Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@bilyovcak.cz.

Toto znění je účinné od 25. 5. 2018.

Spojte se s námi

Kontakty

Ing. Miroslava Lajbnerová

miroslava-lajbnerova

Adresa

Kročehlavská 67272 01 KladnoČeská republika
...již 24 let s bílými ovčáky

Napište nám

Jaký je dnes rok? *
Souhlasím se Zásadami ochrany osobních údajů. *